Fraunhofer Society

Fraunhofer Society
The Fraunhofer Society (German: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. — “Fraunhofer Society